ROMI U KL JASENOVAC

Uhićenja pojedinih skupina Roma počela su u srpnju 1941., a od 20. svibnja 1942. organizirano je njihovo masovno hapšenje na cijelom teritoriju NDH. Odvođeni su u Jasenovac najčešće u skupinama, sa svom svojom pokretnom imovinom. Popratni popisi ne sadrže njihova imena već samo broj osoba ili teretnih vagona kojima su transportirani.

U lipnju 1942. kada je priliv Roma u logor bio osobito velik, raspoređivani su u dvije skupine. Stariji muškarci, žene i djeca odvajani su od mlađih muškaraca i odmah odvođeni na likvidaciju u Donju Gradinu. Mlađi muškarci bili su smješteni u logoru III C na otvorenom terenu logora III Ciglana. U njemu su masovno umirali od gladi, žeđi, iscrpljenosti i fizičkog zlostavljanja. Dio Roma bio je smješten u tzv. ciganski logor u selu Uštici, u napuštenim kućama ubijenih srpskih obitelji.

Manji dio Roma bio je raspoređen u radne skupine i uglavnom su radili na najtežim poslovima uključujući i posao grobara u Donjoj Gradini.

Gotovo niti jedan Rom koji je ušao u logor, bez obzira na spol i dob, nije preživio.